‘Tıbbi Tedarik ve SGK Ödeme Sistemi İlişkisi’ oturumu

Moderatörlüğünü SBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Yard. Doç. Dr. Güven BEKTEMUR’un üstlendiği ‘Tıbbi Tedarik ve SGK Ödeme Sistemi İlişkisi’ oturumu tamamlandı. Oturum panelistlerinden KHGM Genel Mdr. Yrd. Selim BENER, ‘KHGM Geri Ödeme, Ödeme ve Borçluluk Gün Süresi’ ile ilgili bilgi paylaşırken Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanı Uzm. Mehmet Ziya KELAT, ‘Yeni Alan Tanımlamalarında Tıbbi Malzeme Değerlendirme Kriterleri ve Ön İzin Uygulamaları’; Deloitte’den Dr. Burçak AYDIN, ‘Değer Bazlı Geri Ödeme Sistemi’; ORDER Başkanı Erkin DELİKANLI, ‘Ödeme Sorunlarının Sektöre Etkileri’ konularında konuştu.

Maliyetlerin tarafların menfaat karşıtlıkları nedeni ile hesaplanan maliyetler kişi ve kuruluşlara göre farklılıklar gösterebildiğine değinen KHGM Genel Mdr. Yrd. Selim BENER, “Sunulan hizmet karşılığında talep edilen fiyatın tüm taraflarca kabul edilebilmesi çok önemlidir” dedi. Fiyatlandırmada söz sahibi kurumları Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve SGK-(SUT) şeklinde sıralayan BENER; maliyetlendirme ve fiyatlandırmanın eşit olmadığını belirterek “Maliyetlendirme reel ve teknik, fiyatlandırma ise politika ile ilgilidir. SGK, sosyal güvenlik alanındaki kamu otoritesi olarak ülkemizdeki sağlık sisteminin işleyişinde ödeme kurallarıyla önemli etkiler oluşturmaktadır” dedi.

Tıbbi malzeme değerlendirmede alternatif tedavi yönteminin bulunup bulunmadığının değerlendirildiğini ifade eden Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanı Uzm. Mehmet Ziya KELAT, malzemenin kullanıcı (hekim) ve hasta boyutu ile alternatiflerine göre üstünlüğünün arandığını belirtti. Değerlendirmede ayrıca geri ödeme kapsamında olup olmadığı ile benzer nitelikte malzeme olup olmadığının araştırıldığını belirten KELAT, “Varsa Kurumları geri ödeme kapsamında yer alan aynı tıbbi sonucu veren benzer nitelikteki tıbbi malzeme ve işlem (hizmet başına ödeme/tanıya dayalı işlem) alan tanımları ve SUT kodlarının neler olduğu: Aynı tıbbi sonucu veren benzer nitelikteki tıbbi malzemelerin olup olmadığı, varsa bahse konu tıbbi malzemenin bunlara üstünlüklerinin neler olduğu değerlendirilir” şeklinde konuştu.

Ödeme sorunlarının sektöre etkilerinden bahseden ORDER Başkanı Erkin DELİKANLI, “2010 yılından günümüze kadar sürdürülen Sağlık Projeleri ve Uygulamaları ile birlikte; Dünya değerleriyle, en modern hastanelerde, en yeni teknolojilerle Türkiye’nin tüm bölgelerinde tedavi hizmetleri verilmeye başladı. Artık ülkemizde dünyanın en modern ameliyathaneleri var. Teknoloji en üst düzeyde hizmet seviyesine ulaştı” dedi. Yine 2010 yılından itibaren değerlendirme yapan DELİKANLI artan ve azalan değerlerden bahsederek, “Döviz kuru, vergi kalemleri, enflasyon, asgari ücret, tahsilat vadesi, kredi faizleri, üretim maliyetleri, revizyon maliyeti, kayıt dışı ekonomi ve kurum çalışan değişimi artış gösterirken, yeni teknoloji ve ürünlerin pazara girişi, servis ve ürün kalitesi, firma sayısı, istihdam ve servis kalitesi, eğitim ve bilimsel destek, tedavi başarısı, hasta memnuniyeti, hekim memnuniyeti, katma değer ve kurum hafızası ve verimliliği aşağı yönde seyir izledi” dedi.

Değer bazlı sağlık hizmetlerinin öneminin giderek arttığını belirten Deloitte’den Dr. Burçak AYDIN, “Yenilikçi ödeme metodları değer bazlı hizmetleri gerçekleştirmede en önemli araçtır. Türkiye sağlık stratejilerini değer bazlı sağlık sistemi doğrultusunda geliştirmektedir. Yükselen hastalık yükü, yaşlanan nüfus ve ekonomik baskı sağlık hizmetlerini tehdit etmekte ve birim üzerinden fiyatlandırma sağlık hizmetlerinde değer ölçümünü yansıtmakta yetersiz kalmaktadır” dedi. Değer bazlı sağlık hizmetlerinin mümkün olan en düşük maliyetle hastalara mümkün olan en iyi sonuçları veren sağlık hizmeti olduğunu kaydeden AYDIN, “ Kişisel fayda olarak düşünürsek aynı tedavi her hastaya aynı değeri mi sunuyor; süreç olarak düşünürsek sunulan değer ölçümü yalnızca tedavi aşamasına mı odaklı, fiyat bazlı düşünürsek ürün kullanım hacmi fiyatlandırma için tek seçenek mi, sorularını sormak gerekiyor. Sağlık finansmanında birim fiyatının iyi olmamasının asıl nedeni fee for service yapılınca hizmetin doğru insanlara doğru şekilde, doğru zamanda nasıl verip verilmediğini bilmiyoruz abuse’a açık, doktorlar yanlış rapora açık… Gerekli olduğu yerde gerekli olan insana kullanılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.