Tedarik Paylaşım Platformu Hakkında Genelge Yayımlandı

Tıbbi Tedarik Zinciri

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından Tedarik Paylaşım Platformu hakkında 2018/18 sayılı Genelge yayımlandı.

Dokümanın aslı için: Tedarik Paylaşım Platformu hakkında Genelge (2018/18)

***

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 80981279-809.99 -E.99-596 04.06.2018
Konu: Tedarik Paylaşım Platformu.

GENELGE
(2018/18)

Bakanlığımız bünyesinde tasarrufu ve kesintisiz sağlık hizmeti sunumu ilkesini ön planda tutarak yapılan çalışmalar kapsamında Tedarik Paylaşım Platformu (TPP) adıyla web tabanlı bir yazılım sistemi geliştirilmiş ve 13.12.2016 tarih ve 35309081 barkod sayılı yazı ile illere duyurulmuştur.

Söz konusu sistem ile gerçekleşmiş avantajlı ihale fiyatlarıyla alınan ürünlerin iş eksilişine konu edilmeden önce paylaşıma sunulması sonucu iç imkanlarla bir başka ilin ihtiyacı karşılanmaktadır. Bu amaçla illerin mevcut ihalelerinden iş eksilişi yapmadan önce medikal depo kapsamında yer alan ilaç ve tıbbi sarf ile ilgili kalemleri bu sistem üzerinden ilan etmesi ve ihtiyacı olan illere devrinin sağlanması 2017 yılı itibariyle zorunlu hale getirilmiştir.

Ayrıca bu sistem sayesinde ihalelerinde uygun fiyatlı ürün temin eden iller iş artış miktarlarını Özellikle mücbir sebeplerle alım yapamayan, bölgesel lojistik sorunlar nedeniyle tedarikte sıkıntı yaşayan sağlık tesislerinin ilaç ve tıbbi sarf ihtiyaçlarının karşılanması için paylaşıma sunmaktadır. Bu amaçla ilaç ve tıbbi sarf alımlarını gerçekleştiremeyen ve tedarikte sorun yaşayan illerimizin sebep ve gerekçelerini ilgili Daire Başkanlığına resmi yazı ile bildirmeleri gerekmektedir. Yapılacak değerlendirme sonucunda gerekçesi uygun bulunan illere birim derecelendirme işlemi uygulanarak, malzeme taleplerinde devir edecek iller tarafından öncelik tanınacaktır. Devir işlemlerinde birim fiyat ve kargo maliyetleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Bilindiği üzere. 694 sayılı KHK ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamemde değişikliğe gidilerek Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı yeniden yapılandırılmıştır. Bu kapsamda belirlenecek İl Sağlık Müdürlüklerinde kurulan Tedarik Paylaşım Birimleri tarafından temin edilen ürünlerin sistem üzerinden paylaşılması planlanmaktadır.

Bu doğrultuda daha önce yayımlanan resmi yazılar ile başlatılan uygulamaların Bakanlık teşkilatının yeni yetki ve görev dağılımları ile işleyiş açısından değerlendirilmesi ve işbu genelge ile yeniden düzenlenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

A) PLATFORM KULLANICI TANIMLARI

1. Sağlık Profesyoneli (Hekimler ve Tüm Sağlık Çalışanları)

a) ÇKYS Sistemi veri tabanında yer alan sağlık profesyonelleri tarafından sisteme T.C. kimlik numaraları ile giriş yapılır.

b) Kullanıcılar platform üzerinden paylaşılan ürünleri incelemelidir.

c) Sistemden talep gönderme işlemi yapması halinde; ‘İlgili Taşınır Kayıt Yetkilisi ile irtibat kurunuz” uy ansı alınır.

d) Sadece Katalog Görüntüleme ekranını görülür.

2. Medikal Depo Stok Yönetimi Uzmanı/Sorumlusu

a) 81 İl Sağlık Müdürlüğünde görevli medikal depo stok yönetimi uzmanı/sorumlusu tarafından sisteme T.C. kimlik numarası ve MKYS şifresi ile giriş yapılır.

b) Paylaşımda bulunan illerin katalogları görülür.

c) Sistemden ilgili illere talep gönderme yetkisine sahiptir.

d) İle ait ihale eksilişi miktarları paylaşılarak, gelen talepler onaylanır.

e) Özellikle mücbir sebep ile tedarikte sorun yaşayan illere öncelik tanınır.

f) Kullanıcılar dönemsel olarak kendi iline ait giriş ve çıkış işlemlerini takip etmelidir.

g) Katalog görüntüleme, iş eksilişi kalemi paylaşma ve talep gönderme işlemlerini yapılır.

3. Tedarik Paylaşım Birim Uzmanı

a) Paylaşımda bulunan İl Sağlık Müdürlükleri Tedarik Paylaşım Birim uzmanları tarafından sisteme T.C. kimlik numarası ve MKYS şifrelen ile giriş yapılır.

b) İhale bilgileri, sözleşme bilgileri girilir.

c) 81 il ile paylaşılacak katalog ürün miktarlarına karar verilir.

d) Gelen talepler değerlendirilir.

e) Özellikle mücbir sebep ile tedarikte sorun yaşayan illere öncelik tanınır.

f) Paylaşımda bulunan diğer il katalogları görülür ve talep gönderilir.

g) Tüm ekranları görme ve işlem yapma yetkisine sahiptir.

B) PLATFORM İŞLEMLERİ

1. Tedarik Birimleri Paylaşım İşlemleri

a) İhale ve sözleşme bilgileri alanları eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

b) İlaç veya tıbbi sarf ekleme ekranı üzerinden paylaşılacak ürünler eklenir.

c) Her kalem için resim yükleme işlemleri yapılır. Resimleri yüklenmeyen ilaç ve tıbbi sarf malzemeler katalog ekranına yansımayacaktır.

2. İş Eksilişi Paylaşım İşlemleri

a) 81 İl Sağlık Müdürlüğünde görevli medikal depo stok yönetimi uzmanı/sorumlusu tarafından mevcut ihalelere ait iş eksilişi kalemleri belirlenir.

b) Belirlenen kalemler ihale sözleşme bitiş tarihinden en az 45 (kırk beş) gün önce TPP sisteminde bulunan ihale işlemleri bölümüne yüklenmelidir. Her kalem için resim yükleme işlemleri yapılmalıdır. Resimleri yüklenmeyen ilaç ve tıbbi sarf malzemeler katalog ekranına yansımayacaktır.

c) Yüklemeyi takiben 30 (otuz) gün içinde talep gelmeyen kalemler için sistemden iş eksilişi yapılabileceğine dair bir belge alınmalıdır. Belge yazdırılmadığı sürece ilgili kalem ilanda kalacak ve sistem kullanıcıları tarafından görülmeye devam edecektir. Belge yazdırılmadan iş eksilişi yapılmamalıdır.

d) Söz konusu belge, evrak olarak dosyalanmak ve Sağlık Tesisleri Yerinde Değerlendirme medikal depo kapsamında görev yapan gözlemcilere ibraz edilmelidir.

3. Talep Değerlendirme İşlemleri

a) İl öncelik sırası, bildirilen mücbir sebep ve gerekçelere istinaden ilgili Daire Başkanlığı tarafından belirlenir.

b) Paylaşımda bulunan uzman/sorumlu kendisine gelen talepleri birim derecelendirme öncelik sırasına göre değerlendirmelidir.

c) Talep değerlendirme işlemlerinde karşılıklı mutabakata varılması gerekmektedir.

4. Devir İşlemleri

a) Tedarik paylaşım ve iş eksiliş işlemlerinde ‘Tedarik Paylaşım Devir Çıkış/ Devir Giriş* MKYS hareket türü ile işlem tesis edilmelidir.

b) Tüm paylaşımlarda kurumlar arası devir işlemleri bedelsiz olarak yapılmalıdır.

c) Kargo işlem ücretleri devir alan illere aittir.

d) Devir eden kurum en az 6 ay miatlı ürün göndermek zorundadır.

e) Gönderilen ürünlerin miadı uzun olacağından ve talepler azami stok uygulamasına uygun olarak yapılacağından, TPP üzerinden temin edilen ürünlerde miat uzatımı vb. işlemler yapılmayacaktır.

f) Piyasa gözetim denetim ve vijilans süreçleri devir alan illere aittir.

5. Ödenek Aktarım İşlemleri

Aşağıda sıralanan işlemler Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı ilgili birimleri tarafından yürütülür:

a) TPP kapsamında bedelsiz olarak gerçekleşen devir işlemlerinde devir eden illere ait toplam KDV dahil devir tutarları, ay sonunda hesaplanarak takip eden ay içerisinde ilgili Daire Başkanlığı tarafından aktarım yapacak olan diğer Daire Başkanlıklarına bildirilir.

b) Ay sonunda idarenin devir ettiği kadar bedel, devir alan idarenin ödeneğinden mahsup edilerek devir eden idareye aktarılır.

Bakanlık, İl Sağlık Müdürlükleri ve bağlı sağlık tesislerinde Tedarik Paylaşım Platformu işlemlerinin yukarıda belirtilen düzenlemeler çerçevesinde yürütülmesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
Bakan a.
Müsteşar

Dağıtım :
Gereği : Bilgi :
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü) B Planı