2016 Bildiri Özetleri

TÜRKİYE’DE SAĞLIKTA DİJİTAL HASTANE DÜŞÜNCESİ VE DÖNÜŞÜMÜ
DIGITAL HOSPITAL CONCEPT AND TRANSFORMATION ON TURKISH HEALTH SYSTEM
OPR. DR. KEMAL YENMEZ, PROF. DR. HAYDAR SUR

TÜRKİYE’DE SAĞLIKTA DİJİTAL HASTANE DÜŞÜNCESİ VE DÖNÜŞÜMÜ
DIGITAL HOSPITAL CONCEPT AND TRANSFORMATION ON TURKISH HEALTH SYSTEM
Mustafa Kemal YENMEZ, Opr. Dr., Haydar SUR, Prof. Dr.
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
[email protected]
[email protected]
Özet: Sağlıkta hedef olan verimli, kaliteli, insan odaklı, uygun maliyetli sağlık hizmetine ulaşmada dijital hastaneler artık önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde sağlık işletmeleri konusunda özel, kamu ayrımı oldukça sık kullanılan bir değerlendirme olmasına rağmen Dijital Hastane bu ayrıma girmeyecek kadar önemli bir konudur. Hastane yöneticileri olarak Dijital Hastane vizyonunu kabul etmek ve tüm çalışanlarımıza benimsetmek, aktif katılımlarını sağlamak zorundayız. Dijital hastaneler üçüncü taraflar olan e-sağlık ve e-devlet ile de tam entegre olmak zorundadırlar. Türkiye’de tüm hastaneler hastane bilgi yönetim sistemlerini kurmuşlardır. Sağlık Bakanlığı, SGK ile de entegrasyonu büyük oranda tamamlanmıştır. Ancak Dijital Hastane kavramını tam karşılamaktan uzaktır. Hastanelerin dijital dönüşümü veya yeni oluşturulacak işletmelerde dijital kavram üzerine kurulum maliyetli görülmesine rağmen orta vadede hasta güvenliği, kurum yararı, verimli sağlık politikası oluşturmak için oldukça katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık, Dijital Hastane, Dijital Dönüşüm, Sağlık Politikası.
Abstract: Digital hospitals have an important role to achieve efficient, high-quality, people-oriented, cost-effective health care. Regarding the health services, private versus public distinction is a common assessment criterion in Turkey. However digital hospital concept is an important issue a part of this distinction. As being hospital managers, we have to embrace digital hospital vision, convince our employees to accept and contribute actively. Digital hospitals should be integrated with third parties, e-health and e-government systems. All hospitals in Turkey have established their own information management systems. Integration of Ministry of Health and Social Security Institution (SGK) has been highly completed. But it is far to fulfill digital hospital concept. Digital transformation of existing hospitals or establishing the system in new hospitals may seem to be costly. However, regarding the middle term effects, it will provide important contributions to patient security, firm benefits and create an effective health management policy.
Key Words: Health Care, Digital Hospital, Digital Transformation, Health Management.

BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ FİNANSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
AN EDUCATIONAL AND RESEARCH HOSPITAL FINANCIAL PERFORMANCE EVALUATIONM
GÜLAY EKİNCİ, PROF. DR. İHSAN BAKIR

BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ FİNANSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
AN EDUCATIONAL AND RESEARCH HOSPITAL FINANCIAL PERFORMANCE EVALUATION
Gülay EKİNCİ, Doktora Öğrencisi, İhsan BAKIR, Profesör
İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı
[email protected]
[email protected]
Özet: Bu çalışma, bir eğitim ve araştırma hastanesi’nin son beş yıllık finansal tablolarının retrospektif olarak analizini yaparak mevcut durumunu ortaya kaymak ve gelecekteki durumunu değerlendirmeye yönelik eylem planlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak amacıyla yapılmıştır. Yöntem olarak bir eğitim ve araştırma hastanesi’nin son beş yıllık finansal tablolarının retrospektif olarak analizini yapmayı amaçlayan tanımlayıcı türde bir araştırmadır. Çalışma hastanenin 2010-2011-2012-2013-2014 yıllarına ait bilanço ve gelir tabloları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada finansal analiz yöntemi olarak oran analizi kullanılmıştır. Bilanço ve gelir tabloları yardımıyla oran analizi yapılarak hastanenin finansal durumu değerlendirilmiştir. Bulgular likidite oranları, faaliyet oranları, mali yapı oranları ve karlılık oranları olarak dört kategoride ele alınmış ve tablolar halinde değerlendirmeleri yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre hastanenin finansal performansını yüksek tutmak için likiditeyi koruması, maliyetleri kontrol altında tutması, alacak ve borç yönetiminde etkinliğini artırması ve finansman stratejilerini gözden geçirmesini ve hastane yönetiminde daha profesyonel finansal yönetim ihtiyacını da ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hastane, Finansal Analiz, Oran Analizi, Likidite.
Abstract: This study was conducted in order to make a retrospective analysis of the last five years’ financial statements of an education and research hospital and to contribute to the preparation of action plans for evaluating the future situation. It is a descriptive type of research aimed at retrospective analysis of the last five years’ financial statements of an education and research hospital as a method. The study was conducted using the balance sheets and income tables of the hospital for the years 2010-2011-2012-2013-2014. In the study, ratio analysis was used as the method of financial analysis. The financial status of the hospital was evaluated by a ratio analysis with the help of balance sheet and income tables. Convergence liquidity ratios, activity ratios, financial structure ratios and profitability ratios were considered in four categories and evaluated in tabular form. According to the findings, to keep the financial performance of the hospital high, it is necessary to protect the liquidity, to control the costs, to increase the efficiency in the receivables and debt management, to monitor the financing strategies and to require more professional financial management in hospital management.
Key Words: Hospital, financial analysis, ratio analysis, liquidity

BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
A TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL PURCHASE UNIT PERFORMANCE EVALUATION
Gülay EKİNCİ, Prof. İhsan BAKIR

BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
A TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL PURCHASE
UNIT PERFORMANCE EVALUATION
Gülay EKİNCİ, Doktora Öğrencisi, İhsan BAKIR, Profesör
İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı
[email protected]
[email protected]
Özet: Satın alma; işletme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla teknik spesifikasyonları tanımlanmış doğru kalitedeki ürünlerin doğru tedarikçilerden doğru zamanda doğru maliyetlerle temin edilmesidir (Robert M. Monczka, 2009). Literatürde satın alma alanına yönelik çalışmalar Tedarik Zinciri Yönetimi altında ele alınmakta olup; sağlık sektörü dışında faaliyet gösteren alanlarla sınırlı kalmıştır. Ayrıca sağlık sektöründe satın alma birimlerinin performans değerlendirmesini gösteren çalışma da pek yoktur. Bunun en önemli nedeni sağlık yönetim alanın son yıllarda gelişme göstermesi, bir diğer konuda satın alma süreçlerine ait verilerin tutulmasındaki zorluklar ve yetersizlikler nedeniyle detaylı yayın yapılabilecek nitelikte verilere ulaşılamaması olabilir. Bu çalışma ile bir eğitim ve araştırma hastanesi satın alma biriminin performans değerlendirmesinin yapılması amaçlanmıştır. Yöntem olarak çalışma üç aşamada ele alınmıştır. Birinci satın alma biriminin organizasyonel yapısı ve işleyişi ele alınmış; ikinci olarak satın alma performans kriterleri belirlenmiş ve ilgili değerler hesaplanmış, üçüncü aşamada ise satın almanın kontrolündeki harcamaların analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgulardan birimin etkin performans gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Satın Alma, Performans, Analiz, Hastane.
Abstract: Purchasing; In order to meet the operating requirements, the correct specification of the products with the right qualities is provided from the right suppliers at the right time (Robert M. Monczka, 2009). In the literature, studies on procurement are addressed under Supply Chain Management; It is limited to areas outside the health sector. Also, there is not much work showing the performance evaluation of procurement units in the health sector. The most important reason for this is that the field of health management has not improved in recent years, in another subject, there are difficulties and inadequacies in keeping data about the procurement processes and it is possible that the detailed data cannot be delivered. This study aimed to evaluate the performance of a training and research hospital purchasing unit. As a method, the study has been dealt with in three stages. The organizational structure and functioning of the first procurement unit is addressed; secondly, purchasing performance criteria were determined and related values were calculated and in the third stage, expenditures in the control of purchasing unit were analyzed. The resulting findings are the result of the unit’s effective performance.
Key Words: Purchasing, Performance, Analyze, Hospital.

KIYASLAMA YÖNTEMİ İLE YAPILAN 22F ALIMLARININ HASTANE NET İŞLETME SERMAYESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, X YILI
THE EFFECT OF THE 22F LEVELS ON THE HOSPITAL NET BUSINESS CAPITAL WITH THE BENCHMARKING METHOD, X YILI
Gülay EKİNCİ, Prof. İhsan BAKIR

KIYASLAMA YÖNTEMİ İLE YAPILAN 22F ALIMLARININ HASTANE NET İŞLETME SERMAYESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, X YILI
THE EFFECT OF THE 22F LEVELS ON THE HOSPITAL NET
BUSINESS CAPITAL WITH THE BENCHMARKING METHOD, X YILI
Gülay EKİNCİ, Doktora Öğrencisi, İhsan BAKIR, Profesör
İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı
[email protected]
[email protected]
Özet: Küreselleşme sürecinde işletmelerin uzun vadede ayakta kalması ve varlığını sürdürmesi için rekabet koşullarına uygun maliyet etkin yollar izlemesi kaçınılmazdır. Bu yollar değişik tekniklerle ele alınmaktadır. Bu tekniklerden biri de kıyaslama olup; işletmeleri değişime yönlendirmede önemli bir araç olarak ele alınmaktadır. Kıyaslama, işletmelerin performansını değerlemek için bir takım ölçütler oluşturarak, işletme süreçlerinin ve uygulamalarının araştırılmasına dayanmaktadır (Tavana M. ve ark, 2003). Bu çalışmada bir eğitim ve araştırma hastanesinde kıyaslama tekniği kullanılarak yapılan alımların maliyet etkinlik düzeyinin analiz edilmesi ve elde edilen sonucun net işletme sermayesi üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem olarak çalışma planlama aşaması, veri toplama aşaması, verilerin analizi aşaması, uygulama aşaması, performans ve etkinlik değerlendirme aşaması olarak beş aşamada ele alınmıştır. Kıyaslama yöntemi ile yapılan alımın maliyet etkinliği sonucu elde edilen kazanım1.233.580,12 TL’dir. Kıyaslama yöntemi ile yapılan 22f alımlarının hastane net işletme sermayesi üzerindeki etkisi 0,35 bulunmuştur. Hastanemizin içyapısı açısından kaynakların tedariki konusunda yüksek maliyetli girdilerin daha düşük fiyata alınması sonucu maliyet etkin bir yol izlediğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Kıyaslama, Performans, Etkinlik, Satın alma.
Abstract: In the process of globalization, it is inevitable for companies to survive in the long run and to pursue cost-effective ways to compete in order to maintain their existence. These ways are treated with different techniques. One of these techniques is benchmarking. Benchmarking is based on exploring business processes and practices, creating a set of benchmarks for assessing the performance of businesses (Tavana M. et al., 2003). In this study, it is aimed to analyze the cost efficiency level of purchases made by using benchmarking technique in an education and research hospital and to determine the effect of the obtained result on net operating capital. As a methodology, the study was dealt with in five stages as the planning phase, the data collection phase, the data analysis phase, the application phase, the performance and effectiveness evaluation phase. The gain on the purchase made by the comparison method is 1,233,580,12 TL. The effect of 22f purchases made using the benchmark method on hospital net operating capital was found to be 0.35. In terms of the internal structure of our hospital, it is shown that the costly sources of high cost inputs lead to a cost effective way of getting a lower fee.
Key Words: Benchmarking, Performance, Efficiency, Purchase.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE  01.01.2016-30.06.2016 ARASINDA HASTA BAŞI ALIM YÖNTEMİ İLE MALZEME TEDARİĞİ YAPILMASININ CERRAHİ KLİNİKLERİNDE HASTA YATIŞ SÜRELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
HEALTH SCIENCES UNIVERSITY HAYDARPAŞA NUMUNE TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL BETWEEN 01.01.2016 AND 06.06.2016, MATERIAL DELIVERY WITH PATIENT HEAD PICK UP METHODEVALUATION OF THE EFFECT ON PATIENT LENGTH OF STAY IN SURGICAL CLINICS
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERBAKAN, Mik. Uzm. Efe Serkan BOZ, Yrd. Doç. Dr. İhsan Oğuz TANZER

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE 01.01.2016-30.06.2016 ARASINDA HASTA BAŞI ALIM YÖNTEMİ İLE MALZEME TEDARİĞİ YAPILMASININ CERRAHİ KLİNİKLERİNDE HASTA YATIŞ SÜRELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
HEALTH SCIENCES UNIVERSITY HAYDARPAŞA NUMUNE TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL BETWEEN 01.01.2016 AND 06.06.2016, MATERIAL DELIVERY WITH PATIENT HEAD PICK UP METHODEVALUATION OF THE EFFECT ON PATIENT LENGTH OF STAY IN SURGICAL CLINICS
Mehmet ERBAKAN, Yard.Doç.Dr
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
[email protected]
Efe Serkan BOZ, Mik. Uzm.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
[email protected]
İhsan Oğuz TANZER, Yard.Doç.Dr
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
[email protected]
Özet: Hastaların yataklı tedavi görme süreleri: sağlık hizmetleri finansmanına kısmen veya tamamen katılan bireyler ve kurumların maliyetlerini etkilemektedir. Bu sürelerinin kısaltılması günümüzde önemli bir verimlilik ölçütü haline gelmiştir. Hastanede yatış süreleri, hastanın demografik özellikleri, hastanın tıbbi geçmişi ve yatış sürecinde altığı tanı ve tedavi hizmetleri gibi faktörlerden etkilenmektedir.
Çalışmamıza Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arasında cerrahi kliniklerinde yatarak tedavi gören ve tedavi sürecinde ileri komplikasyon görülmeyen hastalar dahil edilmiştir. Hastaların %5,7 (499) ‘sinin tedavisinde hasta başı malzeme kullanılmış ve toplam yatış süreleri (5,97± 2,6 gün) ile tedavisi sırasında hasta başı malzeme kullanılmayan hastaların yatış süreleri (3,74± 2,3 gün) arasında istatiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur. Hasta başı malzeme temin sürecinin hastaların yatış süresini anlamlı düzeyde uzattığı ve her iki grupta da hasta yaşı yükseldikçe taburculuk tarihinin ötelediği gözlemlenmiştir. Yataklı tedavi hizmeti sağlayan sağlık kurumlarının tedavide kullanılacak ve hasta başı malzeme olarak tanımlanan gerekli ekipmanların temin ve lojistiğini akılcı bir şekilde planlamalarının; hasta yatış sürelerini kısaltacağı ve uzamış yatış sürelerinin beraberinde getirdiği hastane enfeksiyonları, operasyon sırası gibi sorunlara çözüm olabileceği düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Yatarak Tedavi, Hasta Başı Malzeme, Malzeme Tedariği, Hasta Yatış Süresi.
Abstract: Length of stay (LOS) affects the costs of individuals and institutions that partly or fully participate in the financing of health services. The shortening of LOS has become an important measure of productivity. The LOS is influenced by factors such as the patient’s demographic characteristics, the medical history of the patient, and the diagnosis and treatment services provided during the hospitalization period. The study that carried out inpatients who were treated in Surgical Clinics of Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital of Health Sciences University between 01.01.2016 - 06.06.2016 . The use of per patient material is in 5,7% (499) of patients and the total length of hospitalization (5,97 ± 2,6 days). The hospitalization time of patients who did not use the per patient material during treatment is (3,74 ± 2,3 days). Statistically significant difference was found. It was observed that the period of the supply of per-patient material significantly extended the LOS and that the LOS increased as the patient’s age increased in both groups. Healthcare providers providing inpatient treatment services should reasonably plan the supply and logistics of the necessary equipment to be used in the treatment and identified as per patient materials; It is thought that it may be a solution to the problems such as hospital infections and waiting queues which will shorten the length of hospital stay and bring about extended hospitalizations.
Key Words: Inpatient Treatment, Patient Head Material, Material Supply, Patient Admission Time.

İSTANBUL İLİ KAMU HASTANE BİRLİKLERİNDE TIBBİ CİHAZ YEDEK PARÇALARININ  TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE MALİYETLERİNİN ANALİZİ
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND COST ANALYSIS OF MEDICAL DEVICE SPARE PARTSAT ISTANBUL PUBLIC HOSPITAL ASSOCIATIONS
Yrd. Doç. Dr.Güven BEKTEMÜR, Nedim MUZOĞLU, Mehmet Ali ARICI, Hakan ORUÇ

İSTANBUL İLİ KAMU HASTANE BİRLİKLERİNDE TIBBİ CİHAZ YEDEK PARÇALARININ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE MALİYETLERİNİN ANALİZİ
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND COST ANALYSIS OF MEDICAL DEVICE SPARE PARTSAT ISTANBUL PUBLIC HOSPITAL ASSOCIATIONS
Güven BEKTEMÜR, Yrd. Doç. Dr.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
[email protected]
Nedim MUZOĞLU
Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği, Mali Hizmetler Başkanlığı, Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi
İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
[email protected]
Mehmet Ali ARICI
Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği, Mali Hizmetler Başkanlığı, Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi
İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
[email protected]
Hakan ORUÇ
Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği, Mali Hizmetler Başkanlığı
[email protected]
Özet: Bu çalışmada biyomedikal yedek parça tedarik süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususların incelenmesi ve İstanbul İli Kamu Hastaneleri Birliklerine bağlı sağlık tesislerinde kullanılan biyomedikal yedek parça maliyetlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu değerlendirme yapılırken yedek parça giderlerini yönetebilmek ve planlayabilmek için cihaz teknoloji gruplarına ödenen yedek parça giderleri ile toplam envanter değeri arasındaki ilişkiden yararlanılmıştır. Sağlık Bakanlığı İş Zekâsı Karar Destek Sistemi’nden alınan 2015 yılı biyomedikal yedek parça harcamalarına ait veriler kullanılarak İstanbul İli Kamu Hastane Birlikleri’nin tıbbi cihaz yedek parça harcama analizleri yapılmıştır. Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimlerinin doğru yapılandırılmasıyla sağlık teknolojileri harcama giderlerinin minimize edilebileceği vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi Cihaz, Klinik Mühendislik, Yedek Parça, Maliyet.
Abstract: The aim of the study is to analyze the procurement of spare parts of biomedical devices and management of supply chain, to evaluate the cost of spare parts at affiliated hospitals and health systems in the Istanbul Public Health Associations. The relationship between costs paid to groups of medical technology to manage and plan for spending of medical equipment spare parts and total inventory value were examined. Cost analysis of medical equipment spare parts at the year of 2015 in Istanbul Public Health Associations was performed by using data available from Business Mind Decision Support System of Turkish Ministry of Health. It was seen that cost of health technologies can be minimized by correct configuration of Clinical Engineering Services.
Key Words: Medical Device, Clinic Engineering, Spare part, Cost.
HASTANE İŞLETMELERİNDE TIBBİ CİHAZ TEKNOLOJİLERİNİN ETKİN OLARAK YÖNETİMİ
CONSEDIRATION OF PROCURANCE PROCESS OF BIOMEDICAL SERVICE AND SPARE PART IN TERMS OF SPARE PART, SERVICE AND TIME COSTS
Güven BEKTEMÜR, Nedim MUZOĞLU, Mehmet Ali ARICI
HASTANE İŞLETMELERİNDE TIBBİ CİHAZ TEKNOLOJİLERİNİN ETKİN OLARAK YÖNETİMİ
CONSEDIRATION OF PROCURANCE PROCESS OF BIOMEDICAL SERVICE AND SPARE PART IN TERMS OF SPARE PART, SERVICE AND TIME COSTS
Nedim MUZOĞLU, Y.Müh.,Uzman
Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği, Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi
[email protected]
Güven BEKTEMÜR, Yrd. Doç. Dr.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Yönetimi
Mehmet Ali ARICI, Biyomedikal Mühendisi
Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği, Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi
Özet: Bu çalışma ile İstanbul Beyoğlu Kamu Hastane Birliğine bağlı sağlık tesislerinde 2015 yılına ait sağlık teknoloji yönetiminin tıbbi cihazlarla ilgili giderleri analiz edilerek büyük ölçekli sağlık hizmet sağlayıcıların teknoloji yönetim planlamalarına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Sağlık hizmet sunumlarında sürekliliğinin sağlanmasında sağlık teknolojilerinin etkin olarak yönetilmesi her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Sağlık teknolojilerinin yönetiminde uzun vadeli planlamalar yerine kriz yönetim modelleri ile sürdürülmesi, sağlık hizmet sunumlarında getirdiği finansal yüklerin etkilerinin her zamankinden daha fazla hissedilmesine sebep olacaktır. Sağlık teknolojilerinin doğru seçilmiş olması, maksimum kapasitede çalışıyor olması ve mümkün olan en uzun süre kullanılabilmesi mali açıdan sağlık sektörünün devamlılığına yön verecektir. Bu nedenlerle hastane işletmelerinde ve mega hastane yapılarında tıbbi cihaz teknolojilerini yönetmek için biyomedikal hizmetleri departmanı veya klinik mühendislik birimleri kurmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği bünyesinde kurulan Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi vasıtasıyla Birliğimize bağlı 11 hastanede tıbbi cihaz bakım, onarım, yedek parça temini vb. süreçlerin doğru bir şekilde yapılandırılması ve yönetilmesi ile kazanımlarımız bu çalışmada detaylı şekilde paylaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi Cihaz Teknolojileri, Etkin Yönetim, Sağlık Hizmet Sunumu, Teknoloji.
Abstract: It is aimed to contribute to the technology management planning of large scale health service providers by analyzing the expenditures related to medical devices of the health technology management of 2015 in the health facilities of İstanbul Beyoğlu Public Hospital Association. Effective management of health technologies is becoming more important day by day in ensuring continuity in health service provision. The fact that health technologies are selected correctly, that they work at maximum capacity, and that they can be used for the longest possible time will lead to the continuity of the health sector financially. For these reasons, it has become a necessity to establish biomedical services department or clinical engineering units to manage medical device technologies in hospital enterprises and mega-hospital establishments. Through the Clinical Engineering Services Unit established within the Beyoğlu Public Hospitals Association, medical equipment maintenance, repair, replacement parts and so on in 11 hospitals affiliated to our Association. Our achievements with the correct structuring and management of processes have been shared in detail in this work.
Key Words: Medical Device Technologies, Effective Management, Health Service Delivery, Technology.

 

 

AŞI TEDARİK ZİNCİRİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR: BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI
CONTEMPORARY CHALLENGES IN VACCINE SUPPLY CHAIN: A FAMILY HEALTH CENTER APPLICATION
Dr. İbrahim Fatih ÖÇLÜ, Burak ÖÇLÜ

AŞI TEDARİK ZİNCİRİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR: BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI
CONTEMPORARY CHALLENGES IN VACCINE SUPPLY CHAIN:
A FAMILY HEALTH CENTER APPLICATION
İbrahim Fatih ÖÇLÜ, Dr.
Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği
[email protected]
Burak ÖÇLÜ
Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
[email protected]
Özet: Çalışmada aşı tedarik zincirinde gerçekleşen güncel uygulamalar ışığında bu konuda karşılaşılan zorluklar aile sağlığı merkezi bakış açısı ile ele alınmaya çalışılmıştır. Derinlemesine mülakat tekniği ile bir aile sağlığı merkezinde uygulama gerçekleştirilmiştir. Mülakat sonucunda verilen ortak cevaplar ve çözüm önerileri ortaya konulmuştur. Aşıların aile sağlığı merkezine nakli sırasında kullanılan araçların günümüz teknolojileri göz önüne alınarak yenilenmesi önerilmiştir. Aşıların soğuk zincir araçlarından çıkarılırken kapıların açılmasına gerek duyulmayan kapalı bir sistemin tasarlanması gerektiği fikri ortaya çıkmıştır. Konu ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda uygulanmakta olan aşı tedarik zinciri süreçlerinin yeniden değerlendirilmesi gerekliliğine ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Aşı Tedarik Zinciri, Soğuk Zincir, Aile Sağlık Merkezi, Teknoloji.
Abstract: The difficulties encountered in the current practices of vaccine supply chain have been evaluated from the point of view of the family health center. The study has been carried out in a family health center with in-depth interview technique. Common answers and solution proposals are presented as the results of the interviews. It has been suggested that the means used during transplantation of vaccines to the family health center should be revamped taking into account current technologies. The idea is that a closed system should be designed without the need to open the doors when vaccines are being removed from cold chain vehicles. As a conclusion, the need to reassess the vaccine supply chain processes was found to be important.
Key Words: Vaccine Supply Chain, Cold Chain, Family Health Center, Technology.

 

 

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI (MRP)*
MATERIALREQUIREMENTS PLANNING (MRP)
Yrd. Doç. Dr. Yadigar POLAT

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI (MRP)*
MATERİALREQUİREMENTS PLANNİNG (MRP)
Yadigar POLAT, Yrd. Doç. Dr.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı
[email protected]
Özet: Çok aşamalı üretim sistemlerinde üretim çizelgelerini belirlemek için kullanılan bir malzeme yönetim tekniği olan Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP), işletmelerin yapısına ve yönetim şekline göre değişiklikler arz etmektedir. Bu çalışmada MRP sistemi tanıtılmış ve uygulanma aşamasında izlenecek yöntem ve gerekli şartlar açıklanmıştır. Ayrıca MRP yapılırken izlenecek yaklaşım çerçevesinde, MRP girdileri, MRP çıktıları ve MRP sisteminde sipariş miktarını bulma teknikleri irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: MRP(Malzeme İhtiyaç Planlaması), Üretim Planı, Stok Kontrolü, Sipariş Miktarı.
Abstract: Material Requirement Planning (MRP) which is material management techniques for used in multi stage production system. This system varies according to business poses, nature and management. In this study MRP system has been introduced and will be monitored during the implementation phase methods and requirements are explained. In addition while used MRP techniques approach followed MRP inputs, outputs and examine amount of order in MRP System.
Key Words: Material Requirement Planning (MRP), Production Planning, Inventory Control, Order Quantity.

 

 

*Bu çalışma yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.  

İSTANBUL İLİ,BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİNE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN YAPILAN ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİKLERİ 22/F BİRİM FİYAT SÖZLEŞMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF ORTHOPEDY AND TRAUMATOLOGY CLINICS FOR 22 / F UNIT PRICE CONTRACTS FOR HEALTH PLANTS CONCERNING BEYOĞLU PUBLIC HOSPITALITY IN ISTANBUL PROVINCE
Yrd. Doç. Güven BEKTEMÜR, Mehmet Taşkın EGİCİ, Hakan ORUÇ, Olcay BULUT, Mustafa GEDİK, Uğur ŞAHİN

 
İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİNE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN YAPILAN ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİKLERİ 22/F BİRİM FİYAT SÖZLEŞMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF ORTHOPEDY AND TRAUMATOLOGY CLINICS FOR 22 / F UNIT PRICE CONTRACTS FOR HEALTH PLANTS CONCERNING BEYOĞLU PUBLIC HOSPITALITY IN ISTANBUL PROVINCE
Güven BEKTEMUR, Memet Taşkın EĞİCİ , Hakan ORUÇ, Olcay BULUT, Mustafa GEDİK, Uğur ŞAHİN
Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Giriş: Ortopedi ve Travmatoloji Klinikleri için yapılan Hasta Başı (22/f) alımlarda tedarik süresinin uzadığını, personel iş gücünün arttığını, hasta yatış sürelerinin uzadığını ve birim maliyetlerin yüksek olduğunu ortaya koymak ve Genel Sekreterliğimizin imzaladığı Birim Fiyat Sözleşmelerinin yazışmalarını değerlendirmek amaçlanmaktadır.
Gereç ve Yöntem: Kamu İhale Kurulunun 07.01.2013 tarihli ve 2013/DK. D.1 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22. Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara Ait Birim Fiyat Tip Sözleşme Bakanlık makamının 20.05.2013 tarihli ve 2105 sayılı olurları ile uygulamaya konulmuş ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca konuya ilişkin 2014/06 nolu 4734 sayılı Kanunun 22. maddesi F bendi konulu genelge yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Genelge doğrultusunda bağlı sağlık tesislerimizin Ortopedi ve Travmatoloji Klinikleri yetkilileri görevlendirilmiş olup 2016 yılı ihtiyacını karşılamak üzere Vertebra, Artroskopi, Artroplasti ve Travma branşlarında 1640 kalem için Teknik Şartname ve SUT kodu çalışmaları tamamlanmıştır. Genel Sekreterlik olarak Birim Fiyat Sözleşme imzalanırken piyasa konuşlarını gözeterek tekelleşmeyi önlemekle beraber hem yerli üretici hem de sektördeki AR-GE ve teknolojik ilerlemede lider firmalar ile çok yönlü çalışma yapılarak sektörün gelişmesi desteklenmiş, uzun vadeli optimum karlılık ve verimlilik hedeflenerek sözleşmeler imzalanmıştır.
Bulgular: Birim Fiyat Sözleşmesi (22/f) öncesi Sağlık tesislerimizin büyüklüklerine ve işlem hacimlerine göre %8 ile %14 arasında indirim elde ettikleri tespit edilmiştir. (Tablo-1) 4 Sağlık Tesisimizin tedarikçi firmalardan aldığı indirim oranları Tablo-1 ve Grafik-1 de gösterilmiştir.
Sonuç: Genel Sekreterliğimizin imzaladığı Birim Fiyat Sözleşmesi ile bu indirim oranı %18’e çıkarılmış, hasta yatış ve tedarikçi süreleri kısalmış, birim maliyetler düşmüş ve çalışanların iş yükü azalmıştır. Menşei bilgisi doğrultusunda yapılan analiz Tablo-2 ve Grafik-2 de gösterilmiştir.
Tablo-1 Birim Fiyat Sözleşme (22/f) öncesi Sağlık Tesislerimizde vaka başına SUT geri ödemesi üzerinden indirim oranları.
Bağlı Sağlık Tesislerimiz (Hasta Başı Alım) SUT Geri Ödemesi Üzerinden Toplam İndirim Oranı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 8%
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi (22f Birim Fiyat Sözleşmesi) 11%
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 13%
Sağlık Bilimleri Üniversitesi M.S. Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 14%
Ortalama 11,50%
Grafik-1 Genel Sekreterliğimiz tarafından Bağlık Sağlık Tesislerimizin vaka başına SUT geri ödemesi üzerinden toplam indirim oranları ile Birim Fiyat Sözleşme Mukayesesi Grafiği
Sonuç: Genel Sekreterliğimizin imzaladığı Birim Fiyat Sözleşmesi ile bu indirim oranı %18’e çıkarılmış, hasta yatış ve tedarikçi süreleri kısalmış, birim maliyetler düşmüş ve çalışanların iş yükü azalmıştır. Menşei bilgisi doğrultusunda yapılan analiz Tablo-2 ve Grafik-2 de gösterilmiştir.
Tablo-2: Ortopedi ve Travmatoloji Kliniklerinin İhtiyacına Binaen imzalanan 22/f Birim Fiyat Sözleşmesi
Sözleşme İmzalanan Firmaların Toplam Sözleşme Tutarı SUT Fiyatı Üzerinden Toplam Alım tutarı SUT Geri Ödemesi Üzerinden Toplam % İndirim Oranı SUT Geri Ödemesi Üzerinden Toplam İndirim Tutarı
11.787.776,14 TL 14.447.075,00 TL 18% 2.659.296,86 TL
Grafik-2 SUT Geri Ödemesi Üzerinden Toplam % İndirim Tutarı ve Tedarikçi Firmaların % Payı